Osobné financie

Daň z nehnuteľností za rok 2023

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite informovať správcu dane o týchto zmenách. Je dôležité vedieť, kedy a ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti zahrnúť do tohto procesu.

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prípade dane z nehnuteľností platí jednoduché pravidlo – ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte máte v nájme, v správe alebo ich užívate (napríklad zmena účelu, vlastníka, druhu nehnuteľnosti), daňové priznanie sa nepodáva.

Daň z nehnuteľností má svoje špecifiká. Platí sa v aktuálnom roku, nie spätne (ako napríklad pri dani z príjmov), tzn. daňovník platí daň na príslušný rok od 1.1.2024 do 31.12.2024 podľa stavu k 1.1.2024.

Ďalším špecifikom je, že daňovník si daň nepočíta sám, ale poskytuje správcovi dane len údaje na jej výpočet.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roka.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 31.1.2024, tzn. zmeny, ktoré nastali počas roka 2023 budú ovplyvňovať daň vypočítanú na rok 2024, hoci k zmenám došlo počas roku 2023.

Medzi najčastejšie zmeny, ktoré ovplyvňujú na daň z nehnuteľností, patrí:

  • kúpa nehnuteľnosti,
  • predaj nehnuteľnosti,
  • darovanie nehnuteľnosti,
  • zdedenie nehnuteľnosti,
  • získanie právoplatného stavebného povolenia, ktorým sa mení druh pozemku (napr. záhrada sa mení na stavebný pozemok),
  • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby (napr. miestnosť v byte sa začne využívať na podnikateľské účely),
  • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Kto je správcom dane a dokedy je daň splatná?

Správcom dane z nehnuteľností je obec alebo mesto, v ktorej alebo v ktorom katastri sa nehnuteľnosť nachádza.

Po podaní priznania vyrubí správca dane daň z nehnuteľností (zvyčajne okolo mája 2024 na rok 2024). Za jej výpočet teda nie je zodpovedný daňovník. Daňovník poskytne správcovi dane prostredníctvom priznania všetky údaje potrebné pre správny výpočet dane. Daňovníkovi bude následne správcom dane doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti.

Daň, ktorá nepresiahne 33 000 eur, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti. Správca dane sa môže rozhodnúť určiť platenie dane v splátkach. Ak je daň vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie dane v najmenej dvoch rovnomerných splátkach (daňovník môže zaplatiť aj naraz).

Číslo účtu na zaplatenie dane z nehnuteľnosti e a označenie platby dane nájde daňovník na rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti, ktoré mu zašle správca dane.

Poskytovanie finančného sprostredkovania vnímam ako službu, ktorá musí byť založená na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytváraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Z toho dôvodu sa v tejto oblasti neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby som klientom poskytol profesionálny pohľad na každú z oblasti financií. Viac o mne

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Poistenie

Cestujete autom na dovolenku? Kompletný sprievodca poistením auta

Juraj Špes

Juraj Špes 11.07.2024

Hypotéky

Daňový bonus a pomoc od štátu pri navýšení splátok hypotekárnych úverov

Juraj Živický

Juraj Živický 07.06.2024

Nezaradené

Ahoj svet!

05.06.2024