Hypotéky

Daňový bonus a pomoc od štátu pri navýšení splátok hypotekárnych úverov

Aktualizácia článku 7.6.2024

Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré nadobudli platnosť od 1.1.2024, vás chceme informovať o nových možnostiach poskytovanej štátnej pomoci a daňového bonusu v súvislosti s refinančnými a novými úvermi.

Daňový bonus z dôvodu zvýšenia splátky pri refixácii v roku 2023

Pre úvery, pri ktorých došlo k zmene úrokovej sadzby z dôvodu refixácie v priebehu roka 2023 vám banka vystaví Potvrdenie o výške zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie 2023 alebo Potvrdenie na účely uplatňovania daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky alebo Potvrdenie o zvýšení zaplatenej splátky z dôvodu nárastu úroku (pozn. názov dokumentu sa líši v závislosti od konkrétnej banky). Toto potvrdenie vám vaša banka vystaví automaticky v priebehu mesiaca január. Potvrdenia sú vo väčšine prípadov zasielané elektronicky do internetbankingu. Preto odporúčame priebežne kontrolovať správy vo vašom internetbankingu.

Daňový bonus si budete môcť uplatniť v rámci svojho ročného zúčtovania alebo podaného daňového priznania za rok 2023, v alikvotnej výške za počet mesiacov, počas ktorých sa vám navýšila mesačná splátka úveru z dôvodu novej, vyššej úrokovej sadzby.

Daňový bonus získate bez ohľadu na to, kedy bola podpísaná úverová zmluva a tiež je možné ho získať bez ohľadu na výšku úveru a váš vek.

Na úverovej zmluve môže byť účel úveru iba kúpa bytu/rodinného domu, rekonštrukcia bytu/rodinného domu alebo výstavba. POZOR! Nevzťahuje sa to na účel kúpa pozemku. Akceptuje sa kombinácia účelov refinancovanie starého úveru (úverov) a kúpa (príp. rekonštrukcia alebo výstavba).

Daňový bonus si môžete uplatniť v maximálnej výške 75% z rozdielu v náraste mesačnej splátky, max. 150€ mesačne (max. 1800€ za kalendárny rok).

Daňový bonus sa uplatňuje jednorázovo.

Nárok na daňový bonus vzniká, ak váš hrubý mesačný príjem je maximálne do 1,6-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve, tj. do výšky 2086,40€. V prípade, ak na úverovej zmluve vystupujú 2 žiadatelia (manželia, druh/družka), hranica príjmu sa zdvojnásobuje, tzn. 4 172,80€.

Príspevok pri refixácii po 1.1.2024

Platí pre úverové zmluvy podpísané do konca roka 2023. Pomoc je bez ohľadu na váš vek a výšku úveru.

POZOR! Platí iba pre úverové zmluvy s maximálnou lehotou splatnosti 30 rokov!

Daňový bonus je vo forme mesačného príspevku na váš účet, ktorý bude vyplácaný mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.

Výška príspevku sa každý rok prehodnocuje podľa štátneho rozpočtu. Táto štátna pomoc sa predpokladá až do roku 2027.

O pomoc nežiadate banku, ale Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v meste svojho trvalého bydliska na tlačive úradu. K tlačivu sa prikladá kópia úverovej zmluvy.

Žiadosť sa podáva pomocou vyplnenej papierovej žiadosti osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo poštou, príp. prostredníctvom portálu slovensko.sk. Žiadosť si môžete stiahnuť TU.

Žiadosť musí obsahovať:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • adresu pobytu oprávnenej osoby,
  • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
  • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.

Výška príspevku je 75% z nárastu oproti pôvodnej výške splátky, súčasne max. 150€ mesačne, max. 1800€ za rok.

Nárok na bonus vzniká len osobe, ktorá má trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže úverová zmluva (tzn. nehnuteľnosť sa neprenajíma). Inými slovami, slúži k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, partner/ka). Nárok vzniká iba na 1 úverovú zmluvu.

Daňový bonus je vyplatený iba v prípade riadne uhradenej mesačnej splátky (tzn. neeviduje sa žiadna omeškanosť na úverovej zmluve).

Žiadateľ musí mať na Slovensku trvalý, alebo prechodný pobyt.

Posudzovanie prijímov

Príjem zo závislej činnosti: Ročné zúčtovanie dane vykonávané zamestnávateľom

Príjem zo zahraničia: klient by si mal podávať informatívne daňové priznanie, v ktorom je osobitne uvedený príjem zo zahraničia. UPSVaR kontaktuje následne Finančné riaditerstvo.

Príjem z podnikania SZČO: posudzuje sa celkový zdaniteľný príjem v hrubom, t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022

Príjem z podnikania SRO: Celkový výsledok hospodárenia z účtovnej závierky za 12 mesiacov informáciu o príjme poskytuje UPSVaR-u Finančné riaditel’stvo SR. Posudzuje sa príjem z obdobia 2 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná žiadost o príspevok.

Pri nároku na štátnu pomoc sa zohľadňujú iba zdaniteľné príjmy, ktoré sú súčastou základu dane (čiastkového základu dane). Teda nezapočítavajú sa tu štátne a sociálne dávky, ktoré nie sú predmetom dane – príjmy oslobodené od dane (nemocenské dávky, materské, rodičovské, dávky v nezamestnanosti, dôchodky).

Daňový bonus na nové úvery podpísané po 1.1.2024

Ruší sa limit pre max. výšku úveru 50 000 €, tzn. úroky budú vyčíslené z celej výšky úveru.

Výška daňového bonusu sa zvyšuje z pôvodných 400€ na 1200 € za rok.

Hranica príjmu pre posúdenie nároku na daňový bonus sa zvyšuje – max. do 1,6-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve za rok 2022, tj. 2086€ (pre zmluvy uzatvorené do 31.12.2023 platí hranica 1,3-násobku).

Doplnila sa podmienka trvalého pobytu vo financovanej nehnuteľnosti.

V prípade daňovníkov, ktorým sa sadzba v roku 2023 oproti roku 2022 nemenila, sa bude postupovať pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Stručná a prehľadná tabuľka poskytovanej pomoci

Poznámky k tabuľke:

Pre všetky formy pomoci platí, že úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. americká hypotéka, ani refinančný úver. Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na daňový bonus, ani na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Daňový bonus, resp. príspevok na zvýšenú splátku je možné uplatniť si len na:

  • jeden úver na bývanie definovaný podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie,
  • jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, dom).

Ak má dlžník za rok 2023 nárok na daňový bonus na zaplatené úroky aj na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, vyplatí sa len jeden daňový bonus, ten ktorý si zvolí.

(*) = Ak táto podmienka nie je splnená, zisťuje sa aj priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok.

Spoludlžník – ak je pri úvere spoludlžník, podmienku veku pri daňovom bonuse na zaplatené úroky musí spĺňať aj spoludlžník. Podmienka príjmu sa skúma tak, že sa spočíta priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za posudzovaný rok a tento súčet musí byť do výšky 2-násobku uvedenej hranice.

Pomoc so zvýšenými splátkami sa rozšíri aj na refinancované úvery na bývanie uzatvorené pred 1. júnom 2024.

Od júna sa štátna pomoc so zvýšenými splátkami hypoték rozšíri aj na refinancované úvery, čo doteraz nebolo možné. Pomoc sa však nebude vzťahovať na úvery refinancované len na čisté spotrebiteľské úvery a čisté americké hypotéky. Nárok na štátny príspevok vznikne po novom nielen pri náraste splátky úveru na bývanie, ale aj pri zvýšení úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022. Lehota na podanie žiadosti sa predĺži o jeden mesiac, aby sa žiadatelia vyhli časovému stresu. Prechodnými ustanoveniami sa umožní spätné vyplatenie štátneho príspevku za obdobie január až máj 2024, ak žiadateľ splní podmienky podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna tohto roka.

V prípade otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme vám k dispozícií. Kontakty nájdete na tomto linku.

Poskytovanie finančného sprostredkovania vnímam ako službu, ktorá musí byť založená na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytváraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Z toho dôvodu sa v tejto oblasti neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby som klientom poskytol profesionálny pohľad na každú z oblasti financií. Viac o mne

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Poistenie

Cestujete autom na dovolenku? Kompletný sprievodca poistením auta

Juraj Špes

Juraj Špes 11.07.2024

Hypotéky

Daňový bonus a pomoc od štátu pri navýšení splátok hypotekárnych úverov

Juraj Živický

Juraj Živický 07.06.2024

Nezaradené

Ahoj svet!

05.06.2024